Modele fisa de post manager marketing

Directorul de marketing ISI desfasoara activitatea in Biroul asainissemént in corpul administrativ la adresa, dotat cu Calculator si Echipamente periferice, avand acces la telefon, fax, Internet. 7. SALARIUL SI CONDITIILE ASIGURATE: ● Coordoneaza echipa DIN subordine, Acorda sprijin si INDRUMARE in vederea atingerii obiectivelor de marketing. Directorul de marketing poate promova in functia de……………….. 9. PERSOANA CARE OCUPA POSTUL: 10. Aplicare: urmareste realizarea obiectivelor de marketing si IA masurile Corective necesare ● asigura comunicarea planurilor de marketing la Decker tuturor departamentelor si sucursalelor compagei. Coordonarea intregii activitati de marketing, precum si élaborarea strategiei si politicilor de marketing ALE firmei. Directorul de marketing este subordonat Directorului General. Directorul de marketing colaboreaza Cu:? plafalti angajati ai firmei;? Serviciul Financiar-Contabil pentru Confirmarea evidentei raccourcis privind exportul? Coordonatorul departamentelor de marketing si Secretariat 5. SCHITA POSTULUI ● élaborée, implementarea si dezvoltarea strategiilor si politicilor de marketing ALE firmei.

B. 5. asigură managementul firmei: 1. Elaborarea proiectului de buget și a proiectului de achiziții tehnologice în vederea satisfacerii dezideratelor de rentabilitate și competitivitate PE piață ALE organizației; 2. Reprezintă organizația în relațiile cu terțe persoane fizice sau Juridice în conformitate cu împuternicirea acordată de A. G. A; 3. Negociază contractul colectiv de Muncă și contractele individuale de Muncă, supervizează élaborarea şi implementarea Regulamentului Intern al firmei; 4. Gestionarea și gospodărirea patrimoniului organizației în interesul acesteia; 5. urmărirea îndeplinirii condițiilor igienico-sanitare, de protecție a Muncii, de prevenire și stingere a incendiilor, prevăzute de reglementãrile și normele législatif în vigoare; 6. Preocuparea pentru conservarea și dezvoltarea bazei materiale a organizației; 7.

supervizarea aplicării corecte a codului Muncii și a reglementărilor législatif privind operațiunile Financiar-Contabile (apelarea la serviciile de consultanță și Consiliere ALE consultantului juridique şi ALE directorului Economic); 8. efectuarea de investigații periodice cu privire la calitatea Muncii preétat în cadrul organizației (avizarea evaluărilor individuale anuale); 9. controlul și supervizarea activității departamentelor de producție, de vânzări și marketing, économique, tehnic, RESURSE UMANE; 10. Urmărirea aplicării acurate a deciziilor luate și Evaluarea efectelor acesteia; 11. Asumarea responsabilității pentru deciziile eronate sau nefondate, prin suportarea, după caz, a unor penalități bănești; 12. asigurarea implicării în activitatea organizațională a propriei persoane, Cât și a personalului DIN subordine prin crearea unui cadru propice écologie personale și a unui climat stimulativ al performanțelor. 13. Comunică managementului Valorile și obiectivele strategice ALE firmei; 14. Stabilește obiectivele managerilor DIN subordine, termenele-limită și modalitățile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor; 15. Aprobă procedurile de interes General ALE firmei (aprovizionare, vânzare, distribuție, financiare, RESURSE UMANE); 16. Participă la elaborarea şi implementarea sistemelor de Raportare și a sistemului de calitate-ISO 9001; 17. Dezvoltă Mijloace de motivare a personalului DIN subordine; 18.

asigură un climat de comunicare și încurajare a inițiativei Care să contribuie la atingerea obiectivelor STABILITE; 19. Identifică nevoile de recrutare și participă la selecția, integrarea și dezvoltarea managementului firmei; 20. Participă la programele de elaborare și actualizare a fișelor de post ALE managerilor DIN subordine; 21. Evaluează activitatea périodique managerilor DIN subordine; 22. Negociază și conciliază situațiile conflictuale apărute în relațiile interpersonale; 23. Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajații DIN subordine; 24.